Utskriftsvennlig versjon

Teieplikt

ALLE tilsette skal signere erklæring om teieplikt

teieplikt.doc 103,50 kB

1. Med alle tilsette meinast:

-          Fast tilsette, uansett stillingsbrøk

-          Mellombels tilsette

-          Vikarar

-          Lærlingar og lærekandidatar

-          Praktikantar

-          Tilkallingsvakter/-vikarar

-          Personar vi har på tiltak gjennom NAV, t.d. arbeidsmarknadstiltak eller vurdering av restarbeidsevne

-          Frivillige som deltek i tenesteproduksjonen

 

  1. I tillegg skal ALLE som har politiske verv eller som er valde inn i ein komite eller ei nemnd og signere på slik teieerklæring.

 

  1. Erklæringa skal dessutan signerast av personar som er «eksterne», t.d. vikarar frå vikarbyrå, handverkarar eller andre som utfører arbeid inne på eit kontor eller ei avdeling der sensitiv informasjon kan overhøyrast eller oppdagast.

 

Einingsleiarane sørgjer for å innhente signert skjema frå alle tilsette i eiga eining.
Tenestetorget sørger for å sende ut til alle som har verv i kommunen (heradsstyre, komitear og nemnder).

WEB SAK: J.førat i PERS. mappa

Laster...