Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Arkivtenesta i Ulvik herad er organisert med felles postmottak/sentralarkiv for alle einingane i kommunen. Tenesta er plassert på Tenestetorget i 1. etasje på heradshuset, sentrumsbygget.  

Alle arkiv i Ulvik herad er i dag kategoriserte som papirarkiv

sjølv om det vert brukt ei rekkje elektroniske hjelpemiddel i sakshandsaminga og til arkivering. Dersom eit offentleg organ både har papirbaserte og elektroniske arkivdokument i same arkivserie, skal dei sjåast på som papirarkiv etter gjeldande regleverk.

Arkivdelane i Ulvik herad er:

 • FELL2 (elektronisk arkivdel fellestenester) erstatta FELL (Saksarkiv felles) juli 2020
 • DRIFT (gbnr bygg)
 • PERS (Personalarkiv)
 • LAND (Gbnr landbruk)
 • ELEV (elevarkiv)
 • BRUKAR (brukar helse - og sosial) 
 • BARN (barnehage)  

Arkivskaparar i Ulvik herad

Arkivskaparar i heradet er sentraladministrasjonen og alle dei ytre einingane. Det daglege papirarkivet for heile kommunen er stort sett samla på heradshuset. 

Fylgjande arkivskaparar skal byggja opp og halda vedlike arkivseriar i kommunen:

 • Sentralarkiv/saksarkiv for heile kommunen
 • Gbnr-arkiv for plan-, bygg,- dele-, oppmålings- og landbrukssaker
 • Personalarkiv
 • Møtebøker
 • Helse og omsorg
 • Helsestasjonen
 • Legekontoret
 • Skulen - elevarkiv
 • Barnehagen

Alle arkivskaparane skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen

Arkivleiar skal kvalitetssikre arkivet etter reglar for arkiv. 

Laster...