Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar

Organisering av oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, sakshandsamarar og leiarar i felles sak/arkiv system WebSak

Arkivtenesta har ansvar for å;

 • opna, sortera, stempla, journalføra og skanna all inngåande post. Dokument status M
 • Skranke skal dagleg opna Altinn, Mottak, E-post, Fysisk post ev. andre e-arkiv. 
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • Gradera dokument/opplysningar i høve offentlegheitsvurdering.
 • journalføra eigenproduserte dokument. (S)Sakspapir og interne notat (N og X notat)
 • Journalføra e.post som vert registrert i sakshandsamarsystemet. Inngåande og utgåande e.postar.
 • arkivera.
 • kvalitetssikra at sakshandsamar si registrering er korrekt på utgåande dokument.
 • Skanna dokument til utgåande brev om dei manglar
 • Skriva ut vedlegg som ikkje ligg til arkiv, men som ligg elektronisk, unntak FELL2
 • Setta status J på utgåande dokument for Journalført
 • Setta kopi av utgåande brev i perm for kopibok
 • frankera utgåande post.
 • Avslutta arkivsaker etter ynskje frå sakshandsamar
 • kvalitetssikra arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringar, samt fysisk arkiv.
 • betena utlån frå arkiv.(Utlånskort)
 • Gå gjennom postjournal før utlegging på heimesida under innsyn. 

Sakshandsamar har ansvar for å;

 • Levera personleg adressert post , papirdokument  til sentralarkiv for journalføring.
 • Registrera  e- post/sms/dokumentasjon frå fagsystem i sakshandsamarsystemet som kjem direkte til sakshandsamar si e-post adresse.
 • Kontrollera at rett offentlegheitsvurdering er gjort
 • Ha oversikt over kva saker som ein har ansvaret for ved hjelp av saksbehandlingssystemet WebSak.
 • All dokumentproduksjon i WebSakFokus
 • Avskriva restanse på inngåande og interne dokument som er handsama.
 • Skriva ut vedtaksbrev etter at vedtak er fatta i utval.
 • Sjekka at status for vedtaks oppfylging på sakspapira er korrekt til ei kvar tid Koda dei til kode 60 ved oppfylgt vedtak.
 • Levere 1 fysisk kopi (inkludert vedlegg) til sentralarkivet av alle utgåande dokument, unntak FELL2 
 • Utgåande fysiske brev skal leggjast i konvolutt og leggast ned til sentralarkiv for frankering.
 • Be om å få avslutta arkivsak etter kvart som dei er ferdig handsama.
 • Ha kontroll over arbeidsbordet i sak/arkivsystemet Websak til ei kvar tid.
 • Retta opp i feilregistreringar, feil graderingar og liknande som arkivpersonalet har gjort.

Leiar har ansvar for å;

 • Fylgja opp sakshandsamarane fagleg og rettleia dei på best mogeleg måte.
 • at restanselister vert fylgde opp av sakshandsamarar
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaminga vert ivareteken.
Laster...